عظمت خود را دریابید
track 01 track 02
track 03 track 04
track 05