جایگاه ما در جهان هستی
track 01 track 02
track 03 track 04
track 05 track 06
track 07 track 08