مردی بسیار پیر با بالهایی بزرگ یکی از شناخته شده ترین نمونه‌های سبک رئالیسم جادویی است

این داستان جزئیات و ویژگی‌های عادی زندگی پلایو و الیسندا را با عناصری خیالی همچون مردی پرنده و زنی عنکبوتی ترکیب می کند

تا لحنی را ایجاد کند که در آن بخشی طبیعی و بخشی خیالی شبیه به قصه های جن و پری با هم در داستان حضور یافته اند، به گونه ای که هر دو بخش یکسان و مرکب جلوه می کنند

داستان با باران شدیدی که شبیه به باران های درون قصه های جن و پری است آغاز می شود

از همان ابتدا سبک مارکز خودش را نشان می دهد. «از سه شنبه جهان غمگین شده است». ترکیبی از فانتزی با زندگی روزمره و عادی همیشگی را در داستان می بینیم

...


کتاب آقایی خیلی پیر با بالهایی خیلی بزرگ نویسنده گابریل گارسیا مارکز