«آخرین سفر کشتی خیالی »

همان‌طور که داشتم ستاره‌ها را می‌شمردم

خوابم برده و آن کشتی عظیم را در خواب دیده‌ام

به‌طوری‌ که آن‌قدر مطمئن شد که ماجرا را برای هیچ‌کس تعریف نکرد

دیگر هم به آن فکر نکرد تا درست همان شب، در ماه مارس آینده، موقعی که داشت

...


کتاب اخرین سفر کشتی خیالی نویسنده گابریل گارسیا مارکز