داستان کوتاه و خواندنی از گابریل گارسیا مارکز که صمصام کشفی انرا به فارسی برگردانده است

ارواحِ آگوست یکی از دوازده قصّه ای ست که مارکز در مجموعه ای به نامِ " مسافران غریب" در سال ١٩٩٢ به زبان اصلی ( اسپانیولی ) منتشر کرد

این کتاب را خانم "ایدت گروسمن" به انگلیسی برگردانده ودر سال ١٩٩٣ بوسیله انتشارات پنگوئن در شمال آمریکا منتشر شده است

کمی به ظهر مانده به آرتزو رسیدیم بیش از دو ساعت صرف يافتن قصر رنسانس كرديم

كه ميگل اتروسيلوا نويسنده ونزوئلایی آن را که در نقطه ايده آلـی از مناطق روستايی توسكان قرار داشت ، خريده بود

يكی از يكشنبه ھای داغ و شلوغ اوايل آگوست بود

...


کتاب ارواح آگوست نویسنده گابریل گارسیا مارکز