شامل 4 تا داستان کوتاه است که دو داستان اول یعنی اعتراف و دستگیر کردند شرح ولگردی ها و زندان رفتن خود اوست که همان داستان ولگردان راه آهن هست

:و دو داستان دیگر کشتن انسان : مردی برای دزدی به خانه ای رفته ولی توسط زن جوان غافلگیر می شود

کولائوی جذامی : در مورد سرخ پوستانی که آمریکایی ها کم کم زمینشان را تصاحب کرده اند


کتاب اعتراف نویسنده جک لندن