هیچ‌کس نمی‌توانست تصور کند که امکان دارد مادربزرگ روزی بمیرد

مگر افراد قبیله و خود او که دل نگرانی‌های ناشی از پیری پدر آنتونیو ایسابل، او را بر می‌انگیخت

اما امیدوار بود که مانند مادربزرگ مادری‌اش، که در دوران جنگ 1875 در آشپزخانه اقامتگاهش سنگر گرفته بود و با یک دسته از گشتی‌های سرهنگ آئورلیانو بوئندیا مقابله کرده بود

صدوبیست‌سال عمر کند. اما وقتی که ماه آوریل رسید

مادربزرگ دریافت که خداوند این امتیاز را به او اعطا نخواهد کرد که یک مشت فراماسون طرف‌دار حکومت فدرالی را شخصا در یک مبارزه آشکار تصفیه کند


کتاب تدفین مادر بزرگ نویسنده گابریل مارسیا مارکز