این کتاب ۲۵۷ صفحه ای شامل داستان های کوتاه مارکز در دو بخش است: کتاب اول با نام "چشمان سگی آبی رنگ" با ۱۱ داستان

و کتاب دوم "داستان باور نکردنی ارندیرای بی گناه و مادربزرگ سنگ دلش" با ۷ داستان

در پشت جلد این کتاب سخن زیر از "جان آپدایک" نویسنده ی آمریکایی نقل شده

خمیره ی قصه های مارکز غنی و تکان دهنده است و شیوه ی بیانش فخیم و زیبا...قصه های مارکز ـ نمی توان از ذکر این واژه خود داری کرد ـ جادویی اند


کتاب تلخکامی برای سه خوابگرد نویسنده گابریل گارسیا مارکز