گابریل گارسیا مارکز نگارش این داستان‌ها را در دهة 1970 آغاز کرد

مجموعة اولیه هجده داستان داشت که پنج داستان را برای فیلم بلند و یکی را هم برای مجموعة تلویزیونی نوشته بود

خودش می‌گوید: داستان‌هایی که بین میز تحریر و سطل کاغذ باطله سرگردان بودند

و عاقبت هم به دوازده داستان تقلیل یافتند

این مجموعه اولین بار در سال 1992 در شهر بارسلون اسپانیا به چاپ رسید و داستان‌ها از سرگردانی نجات یافتند


کتاب دوازده داستان سرگردان نویسنده گابریل گارسیا مارکز