«مردم برای بیشتر ترسیدن باید کمتر بفهمند»

«همیشه سخت‌ترین جای کار اینه که تظاهر کنی هیچی نشده»

دستور داد تا دو هزار بچه‌ای که در تقلب بلیط بخت آزمایی ریاست جمهوری که به زور از آنها استفاده شده بود تا همیشه بلیط ریس جمهور برنده شود را بازداشت کنند

پیش از سپیده دم سوار بر کشتی ای پر از سیمان کنند و آنها را در حالی که آواز می‌خوانند تا مرز آبهای آزاد ببرند

و با مقداری دینامیت به دنیای دیگر روانه شان کنند. بدون درد و رنج

وقتی سه افسر مأمور پس از ارتکاب جنایت مقابلش خبردار ایستاده و گفتند؛ ژنرال عزیز دستورتان اجرا شد

به آنها دو درجه اعطا کرد و به نشان خدمت صادقانه و وفادارانه صلیب به سینه شان نصب نمود

سپس فرمان داد سه افسر بدون مراسم رسمی تیر باران شوند.آخر دستورهایی هست که می‌توانی صادر کنی ولی نباید اجرا شود طفلک بچه‌ها

...


کتاب پاییز پدر سالار نویسنده گابریل گارسیا مارکز